นาฬิกา
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
Recent Posts
ราคาน้ำมันวันนี้
พยากรณ์อากาศ

แนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเน้นเรื่อง “การบริหารและจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ โดยให้ราษฎรได้อยู่อาศัยและทำกินร่วมกับการคงอยู่ของธรรมชาติอย่างเกื้อหนุนกัน คือไม่ทำลายซึ่งกันและกัน ตามหลักการฟื้นฟูและสร้างสมดุลในระบบนิเวศวิทยา ทำให้ทุกชีวิตมีความผาสุก และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น” ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ "โครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริ"

 


ช่องรายการที่มาถ่ายทำ ดูงาน และ สถานีที่มีโครงการที่จะนำเสนอ ของโครงการห้วยองคต27 มิถุนายน 57 คณะกรรมการหมู่บ้าน อ.สังขละบุรี 80 คน
14 มิถุนายน 57 สมาชิกสถานีวิทยุจราจรเพื่อสังคม (FM 99.5 MHz)150 คน
ร่วมกิจกรรม “ซ่อมฝายเดิม เพิ่มเติมฝายใหม่”

14 มิถุนายน 57 นายุสวัฒน์ เทพอารักษ์ เลขาธิการ วท.13 โครงการ”สื่ออาสา สืบสานพระรชดำริ” 50 คน

12 มิถุนายน 57 สถาบันพระประชาบดี จัดอบรมหลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” 58 คน

1 พ.ค. 57 ต้อนรับการตรวจเยี่ยม นายโกวิทย์ เพ่งวาณิชย์ และคณะ จากสำนักงาน กปร.

22 พ.ค. 57 ประชุมคณะทำงานในระดับพื้นที่

19 กุมภาพันธ์ 2557 ประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานโครงการห้วยองคตฯ
24 กุมภาพันธ์ 2557 นักศึกษา มหาวิยาลัยหอการค้าไทย

27 กุมภาพันธ์ 2557 นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

28 กุมภาพันธ์ 2557 นักศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

21 กุมภาพันธ์ 2557 คณะผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง เมืองพัทยา 200 คน ดูงานการกั้นถนนน้ำล้น โครงการปิดทองหลังพระ พื้นที่ หมู่ 1 บ้านหนองผักแว่น

22 มกราคม 2557 นายโกวิทย์ เพ่งวาณิชย์ รองเลขาธิการ กปร. และคณะเข้าตรวจเยี่ยมพื้นที่ และ วันที่ 23 ร่วมประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานโครงการห้วยองคตฯ
30 พฤศจิกายน 2556 คณะเข้าศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 90 คน
25 ตุลาคม 2556 นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ เลขาธิการ กปร. และคณะ เข้าตรวจเยี่ยมและประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานโครงการห้วยองคตฯ และตรวจเยี่ยมพื้นที่

24 – 25 ตุลาคม 2556 สมัครเข้าอบรมผู้เเลี้ยงไก่ไข่โครงการห้วยองคตฯ จำนวน 29 ราย

ประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานโครงการห้วยองคตฯ สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน เพื่อหารือการดำเนินงาน

ข่าวสารใหม่ของโครงการห้วยองคต

 


20 กันยายน 2556 กรมป่าไม้ มอบหนังสืออนุญาต สทก. แก่ราษฎรโครงการห้วยองคตฯ 578 ราย 612 แปลง โดยนายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธาน

20 กันยายน 2556 กรมป่าไม้ มอบหนังสืออนุญาต สทก. แก่ราษฎรโครงการห้วยองคตฯ 578 ราย 612 แปลง โดยนายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธาน

23 กันยายน 2556 คณะจาก อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี มีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน สมาชิกแม่บ้านมหาดไทย 100 คน
4 กันยายน 2556 คณะจาก อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช โดยหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 50 คน
4 กันยายน 2556 คณะครู – นักเรียน โรงเรียนบ้านเขาหินตั้ง อ.หนองปรือ 70 คน จัดกิจกรรมวอร์ค แรลลี่ โดยเรียนรู้แบบบูรณาการ แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น “สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม”
4 กันยายน 2556 ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน อบต.หนองบัว จ.กาญจนบุรี โดยคณะกรรมการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ อสม. 60 คน
15 สิงหาคม 2556 ประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานโครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
31 สิงหาคม 2556 คณะจาก อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา โดยหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 45 คน
24-26 กรกฎาคม 2556 นักเรียนในพื้นที่และใกล้เคียง 90 คน เข้าค่ายพักแรม ตามโครงการห้องเรียนชุมชนตามแนวพระราชดำริ (ห้องเรียนกลางแจ้ง) และศึกษาดูงาน ณ บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ จ.สุพรรณบุรี
ส่วนที่ 1 / ส่วนที่ 2

18 กรกฎาคม 2556 ประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานโครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
19 กรกฎาคม 2556 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ร่วมกับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน อบรมนักบริหารการตรวจเงินแผ่นดินระดับสูง และนำมาศึกษาดูงาน 92 คน
15 มิถุนายน 2556 สถานีวิทยุจราจรเพื่อสังคม FM 99.5 MHZ นำสมาชิก130 คน สร้างฝายชะลอน้ำแบบผสมผสาน และซ่อมแซมฝายเดิม 20 ฝาย ตอนที่2
15 มิถุนายน 2556 สถานีวิทยุจราจรเพื่อสังคม FM 99.5 MHZ นำสมาชิก130 คน สร้างฝายชะลอน้ำแบบผสมผสาน และซ่อมแซมฝายเดิม 20 ฝาย ตอนที่1
18 มิถุนายน 2556 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มาอบรมเจ้าหน้าที่/เกษตรกร การผลิตสารสะเดาเพื่อใช้ในการกำจัดแมลงศัตรูพืช
14, 25 มิถุนายน 2556 สถานีพัฒนากาญจนุบรี อบรมเยาวชน 100 คน ตามรอยเบื้องพระยุคบาท การปรับปรุงดิน และการใช้เทคโนโลยีของกรมพัฒนาที่ดิน
5 มิถุนายน 2556 คณะผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่สำนักงานเทศบาลตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 50 คน

 


กิจกรรมที่ผ่านมา

 


24 เมษายน 2556 ประชุมคณะผู้ฏิบัติงานโครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
นายวุฒิกร สุขีนัย นายอำเภอหนองปรือ/หัวหน้าผู้ปฏิบัติงานฯ เป็นประธาน มีผู้เข้าประชุม 34 คน

25 เมษายน 2556 เจ้าหน้าที่จากกรมการปกครอง เข้าเยี่ยมชมพื้นที่/การดำเนินงาน

21 มีนาคม 2556 ประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานโครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
นายวุฒิกร สุขีนัย นายอำเภอหนองปรือ/หัวหน้าผู้ปฏิบัติงานฯ เป็นประธาน มีผู้เข้าประชุม จำนวน 35 คน

11-13 มีนาคม 2556 มูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท เชิญคณะอาจารย์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ ประเมินผลงานรอบ 25 ปี

7 มีนาคม 2556 สำนักงาน จ.กระบี่ บุคลากรจากส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้ารับฟังบรรยายสรุป และเยี่ยมชมพื้นที่เกษตรกรตัวอย่าง ด้านเกษตรผสมผสาน 45 คน

5 มีนาคม 2556 พลังงานทดแทน จ.ราชบุรี ติดตามตรวจสอบตู้อบแสงอาทิตย์ หมู่ ๕ บ้านบารมี

 

 


28 กุมภาพันธ์ 2556 คณะพัฒนาชุมชนในพื้นที่ จ.กาญจนบุรี 40 คน>

12 กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ต้อนรับคณะผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำครัวเรือน จาก จ.สมุทรสงคราม จำนวน 100 คน

 


24 มกราคม ๒๕๕๖ ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และแกนนำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง จ.สิงห์บุรี 35 คน

๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ ต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนบ้านเขาวังเยี่ยม จ.กำแพงเพชร ๑๐ คน

๑๓ , ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๕ ต้อนรับคณะจาก อบต.ลานบ่า จ.เพชรบูรณ์ จำนวน ๒ ครั้งๆ ละ ๒๕๐ คน รวม ๕๐๐ คน

๑-๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ ร่วมจัดนิทรรศการ งานเฉลิมพระเกียรติ ๕ ธันวามหาราช ณ อบต.สมเด็จเจริญ

๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ ร่วมปลูกป่า ณ หน้าวัดถ้ำวังหิน

๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานโครงการห้วยองคตฯ เพื่อรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ในรอบเดือน
๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ คณะเจ้าหน้าที่จากโครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด (มูลนิธิชัยพัฒนา) จ.จันทบุรี จำนวน ๑๐ คน ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ มูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท นำคณะเข้าถ่ายทำผลิตรายการ “ธุรกิจติดดาว” ออกอากาศทางโทรทัศน์ ช่อง ๕ วันศุกร์ เวลา ๑๔.๓๕-๑๕.๐๐ น. ๑๕ พฤศจิกายน ๕๕ ประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานโครงการห้วยองคตฯ โดยนายมนัส กาญจนคเชนทร์ นายอำเภอหนองปรือ/หัวหน้าผู้ปฏิบัติงานฯ เป็นประธาน
๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ คณะนักศึกษาจาก กศน.ปทุมวัน กรุงเทพฯ จำนวน ๑๕๐ คน ๗ ตุลาคม ๒๕๕๕ นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ เข้าถ่ายทำสารคดี วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ กรมป่าไม้ และสำนักจัดการทรัพยากระป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี) มอบใบสิทธิทำกิน (สทก.) แก่ราษฎร
วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๕ คณะกำนัน ผูใหญ่บ้าน อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ คณะข้าราชการ ชำนาญงาน จากสรรพากร ภาค ๘ จ.เชียงใหม่ วันที่ ๑๒-๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ นักเรียนโรงเรียนบ้านเขาแหลม ศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่างๆ และประวัต์โครงการห้วยองคตฯ
๕ มิ.ย.๕๕ คณะนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ๑๑๕ คน ศึกษาและดูงานในโครงการ ๒๑ มิ.ย.๕๕ ผู้บริหาร บุคลากร สำนักงานเทศบาลตำบลเหมือง จ.ชลบุรี ๓๖ คน ๒๗-๒๙ มิ.ย.๕๕ นักเรียนเข้าค่ายโครงการห้องเรียนชุมชนตามแนวพระราชดำริ (ห้องเรียนกลางแจ้ง) ๙๒ คน ณ กองอำนวยการฯ
ศึกษา และ ดูงาน ศึกษา และ ดูงาน พิธีเปิด / ลงทะเบียน / และ ศึกษาดูงาน

 


 

๓๑ พฤษภาคม ๕๕ คณะจาก สนง.เกษตรและสหกรณ์ จ.ชุมพร นำกลุ่มเกษตรกร ผู้ผลิตปุ๋ยชีวภาพ เยี่ยมชมพื้นที่ ๑๑ คน

๒๕ เมษายน ๕๕ ต้อนรับคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน จ.เพชรบูรณ์ ๖๐ คน

๑๐ พฤษภาคม ๕๕ เจ้าหน้าที่จากกองวิชาการและแผนงาน กรมการปกครอง เข้าตรวจเยี่ยม ติดตามผลการดำเนินงานโครงการห้วยองคตฯ

รายการ”ฟ้าปกดิน” ช่อง ๑๑ ถ่ายทำสารคดี

๑๒ มี.ค.๕๕ ข้าราชการ ผู้นำชุมชน ต.ปากน้ำ อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี ๑๖๐ คน

รายการ”ฟ้าห่มดิน” ช่อง ๕ ถ่ายทำสารคดี

๑๖ มี.ค.๕๕ ศูนย์อนามัยที่๕ ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา ๑๐ คน

๒๐ มี.ค.๕๕ คณะครู นักศึกษา กศน.ด่านช้าง ๑๗๐ คน

๒๙ มี.ค.๕๕ ผู้นำชุมชน ผู้บริหาร สมาชิก เจ้าหน้าที่ อบต.ลาดแค อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ ๓๓๐ คน๒๓ – ๒๕ กุมภาพันธ์ ๕๕ คณะครู – นักเรียน

โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม ๓๑ คน

เข้าค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

 

 ๒๐ กุมภาพันธ์ ๕๕ คณะ อสม.

เจ้าหน้าที่ อบต.สีแก้ว อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

จำนวน ๑๔๐ คน

 

 ๑๘ กุมภาพันธ์ ๕๕ สมาชิกจิตอาสา

สถานีวิทยุจราจรเพื่อสังคม FM99.5 MHZ

ศึกษาดูงาน / ทำฝายชะลอน้ำ ๘๔ คน

 

 ๑๙ มกราคม ๒๕๕๕ คณะอาจารย์ นักศึกษา

จากมหาวิทยาลัยทักษิณ จ.สงขลา

จำนวน ๔๔ คน มาศึกษาดูงาน

 

 วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๔ สถานีโทรทัศน์ Nation channel ร่วมกับ สถานีโทรทัศน์ ช่อง ๙ อสมท.รายการ เช้าข่าวข้น จัดโครงการ “ตามรอยพระราชดำริกับรายการเช้าข่าวข้น ปีที่ ๒ เพื่อเทิดพระกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสที่ทรงขึ้นครองสิริราชสมบัติ ครบ ๖๔ ปี มีผู้บริหาร และผู้ชมรายการ จำนวน ๖๐ คน

 

 วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๔

คณะครูโรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี จำนวน ๖๘ คน

 

 


วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๔ สำนักงาน สกสค.โดยศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตครู จัดอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตครูตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาศึกษาดูงาน จำนวน ๕๕๐ คน
วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๔ อำเภอทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี นำราษฎรมาศึกษาดูงาน จำนวน ๗๐ คน
วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๔ กลุ่ม อสม. อปพร. หนองกระทุ่ม จำนวน ๘๕ คน จัดโดย อบต.หนองกระทุ่ม จ.นครปฐม
๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๔ ชุดปฏิบัติการประจำตำบล จำนวน ๗๕ คน
๑ กันยายน ๒๕๕๔ แผนยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยว จ.ระยอง
ห้องเรียนชุมชนตามแนวพระราชดำริ
นักเรียนเข้าร่วมโครงการฯ ๙๐ คน
โครงการต้นกล้าตะวันกาญจน์สู่วิถีพอเพียงห้วยองคตฯ
การประชุมคณะผู้ปฏิบัติงาน
โครงการห้วยองคต
โครงการเผยแพร่ถ่ายทอดการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทน
ห้องเรียนกลางแจ้ง ณ บริเวณกองอำนวยการ
โครงการต้นกล้าตะวันกาญจน์ สืบสานวิถีพอเพียงห้วยองคตฯ
จัดนิทรรศการ เพื่อเผยแพร่การใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนที่เหมาะสม