นาฬิกา
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
Recent Posts
ราคาน้ำมันวันนี้
พยากรณ์อากาศ

แนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเน้นเรื่อง “การบริหารและจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ โดยให้ราษฎรได้อยู่อาศัยและทำกินร่วมกับการคงอยู่ของธรรมชาติอย่างเกื้อหนุนกัน คือไม่ทำลายซึ่งกันและกัน ตามหลักการฟื้นฟูและสร้างสมดุลในระบบนิเวศวิทยา ทำให้ทุกชีวิตมีความผาสุก และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น” ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ "โครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริ"

๘ มี.ค.๕๕ รายการ”ฟ้าปกดิน” ช่อง ๑๑ ถ่ายทำสารคดี